Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Επαύξηση/Μείωση Ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης

Α. Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
Αίτηση μικρών εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Άδεια εγκατάστασης ή Ειδική Δήλωση απαλλαγής από την οικεία Νομαρχία, για παραγωγικές μονάδες,  σύμφωνα µε το Ν.3325/2005.
Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης, όπου απαιτείται  (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά Μείωση ισχύος απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86

Β. Για την κατασκευή της παροχής απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

Γ. Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης με το δίκτυο), απαιτείται να υποβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου (Ν.4483/65 και Ν.2302/95).


ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ RECUBE ΣΤΟ 2118003803  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Μετατόπιση στύλου ή καλωδίου της ΔΕΗ που εμποδίζει εργασίες ανέγερσης οικοδομής ή άλλη δραστηριότητα

Για τη μετατόπιση - παραλλαγή δικτύου υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, με κατάθεση οικοδομικής άδειας, κάτοψης, τοπογραφικού και τομής όπου απαιτείται, σε οποιοδήποτε Γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Η μετατόπιση – παραλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί, για λόγους οικοδομικούς, επικινδυνότητας των δικτύων μας, λόγω διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου, για  αισθητικούς λόγους εφόσον βέβαια υπάρχει τεχνική λύση και γίνει αποδεκτή από τους περίοικους κλπ. 

Το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης μετά από μελέτη, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήματός του.


ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ RECUBE -2118003803  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετατόπιση Παροχής – Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ).

Για τη μετατόπιση παροχής – μετρητή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε γραφείο εξυπηρέτησης. Απαραίτητη είναι η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Προκειμένου να προωθηθεί το έργο για κατασκευή, απαιτούνται τα ακόλουθα:
Καταβολή της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή.

Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) / πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου. Τηλεφωνήστε στην Recube ΑΤΕ στο 2118003803 για να επωφεληθείτε για τις μοναδικές τιμές προκειμένου να αποκτήσετε την ΥΔΕ-πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.


ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ RECUBE -2118003803  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Πρώτη ηλέκτριση Πολυκατοικίας


Α.  Για την υποβολή αιτήματος αρχικής σύνδεσης μιας πολυκατοικίας με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
 2. Έντυπο δήλωσης πρόσθετων στοιχείων
 3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου (ν. 4030/2011, ν. 1512/1985, κ.λπ.). Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου αυτής επικυρωμένο ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.
 4.  Όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης :
 •  Υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για Υποσταθμό (Υ/Σ) που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 12 ν. 4483/1965). Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.
 •  Δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής με την οποία δηλώνεται ότι «ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3».


5. Όταν το πλήθος των αιτούμενων παροχών – μετρητών είναι ίσο ή μεγαλύτερο των τριών (3) απαιτείται επιπρόσθετα τοπογραφικό οικοπέδου και κάτοψη διάταξης μετρητών (υπογείου και ισογείου) με σφραγίδα και υπογραφή του μηχανικού.

6. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

Β.  Για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης της πολυκατοικίας με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή των παροχών απαιτείται :
Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *
Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.
Η υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παράδοσης ή συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού
     (Υ/Σ), μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

Γ. Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) κάθε διαμερίσματος καθώς και των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας, απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.* καθώς και η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών :     

 1. Στην περίπτωση που κατά το στάδιο Α’ προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή αντίγραφου αυτής κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
 2. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ, εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε στο στάδιο Β’.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).
 5. Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε - ΦΕΚ 832/τΒ’/09.04.2013).
 6. Στην περίπτωση που υπεβλήθη οικοδομική άδεια με ημερομηνία έκδοσης πριν την 31.12.1994 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα, θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1118/30.05.1990).
 7. Στην περίπτωση που η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των κοινοχρήστων χώρων περιλαμβάνει και ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Περιφέρεια (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/ 1957/ 21.12.2005).
 8. Τα υπ’ αριθμ. Γ.1 και Γ.2 δικαιολογητικά προσκομίζονται άπαξ πριν τη σύνδεση της πρώτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύουν για το σύνολο των παροχών της πολυκατοικίας.
 9. Το υπ’ αριθμ. Γ.7 δικαιολογητικό προσκομίζεται μόνο για την τελική σύνδεση της παροχής από την οποία ηλεκτροδοτούνται οι κοινόχρηστοι χώροι.

* Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυποδικαιολογητικών για την υπογραφή συμβολαίου».

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην RECUBE  ATE τηλ. 2118003803

Εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση των εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Σύμφωνα με το Ν.2773/99 (άρθρο 10) και το Ν. 3468/06 (άρθρο 24 παράγραφος Γ), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ, ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, υποχρεούνται όμως στη λήψη εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής, που εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
 • Με την Υπ. Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ.6/οικ.25131 (ΦΕΚ/Β’/2442/11.12.2009), όλα τα εφεδρικά Η/Ζ απαλλάσσονται και από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, υποχρεούνται όμως στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας. Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της εξαίρεσης αυτής είναι και η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρικήηλεκτροπαραγωγή με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


Για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:

 • Έγγραφο εξαίρεσης λήψης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ (Ν.2773/99 άρθρο 10 και Ν. 3468/06 άρθρο 24 παράγραφος Γ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), η οποία περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ (διακόπτης διπλής ενέργειας).
 • Αφού οι υπόψη διατάξεις ελεγχθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζεται η μη παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το δίκτυο της ΔΕΗ Α.Ε., θα συντάσσεται η Πρόσθετη Συμφωνία παροχής ρεύματος, η οποία θα υπογράφεται σε δύο αντίτυπα (για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον αντισυμβαλλόμενο). Η υπόψη Πρόσθετη Συμφωνία θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στις κατά τόπους Υπηρεσίες της διοικητικής Περιφέρειας, για τη λήψη εξαίρεσης από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.


Σημειώνουμε ότι, όποτε διαπιστώνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία εφεδρικού Η/Ζ χωρίς να έχει τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, δηλαδή χωρίς σύναψη Πρόσθετης Συμφωνίας, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας. Με την υπόψη επιστολή ο πελάτης ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της επιστολής, δεν προσκομίσει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έγγραφο εξαίρεσης από τη ΡΑΕ καθώς και την προβλεπόμενη, από το άρθρο 4 του Ν.4483/65, ΥΔΕ, προκειμένου να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προβεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του.


Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην RECUBE  ATE τηλ. 2118003803

Ηλέκτριση Υπό ανέγερση οικοδομή (εργοτάξιο)

Α.  Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης μιας προσωρινής, με μέγιστη αρχική χρονική διάρκεια ισχύος τα δυο έτη, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εργοταξιακή χρήση) και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια 
τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
3.  Αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για εργοταξιακή παροχή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/1985 Εγκύκλιο ΥΧΟΠ (νυν ΥΠΕΚΑ). Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας επικυρωμένου ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.
4.  Όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης :

α)  Υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για Υποσταθμό (Υ/Σ) που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 12 ν. 4483/1965). Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

β) Δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής με την οποία δηλώνεται ότι «ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3».
5. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

 Β. Για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή της παροχής απαιτείται :

1. Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *
2. Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.
3. Η υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παράδοσης ή συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού
 (Υ/Σ), μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

Γ. Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1.  Στην περίπτωση που κατά το στάδιο Α’ προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, απαιτείται η υποβολή αντίγραφου αυτής κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για εργοταξιακή παροχή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/1985 Εγκύκλιο ΥΧΟΠ (νυν ΥΠΕΚΑ).
2. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ, εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε στο στάδιο Β’.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).
4. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).
5.  Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε - ΦΕΚ 832/τΒ’/09.04.2013).

* Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυπο δικαιολογητικών για την υπογραφήσυμβολαίου».

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην RECUBE  ATE τηλ. 2118003803

Μετατροπή προσωρινής εργοταξιακής παροχής σε οριστική

Α. Για την υποβολή αιτήματος μετατροπής μιας προσωρινής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που είχε χορηγηθεί για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εργοταξιακή χρήση), σε οριστική και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1.  Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου (ν. 4030/2011, ν. 1512/1985, κ.λπ.)
 4. Όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης :

α)  Υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για Υποσταθμό (Υ/Σ) που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 12 ν. 4483/1965). Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

β) Δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής με την οποία δηλώνεται ότι «ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3».

5. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης, όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

 Β.   Για την υλοποίηση της μετατροπής απαιτείται :

1. Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *
2. Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις σχετικές δαπάνες.
3. Η υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παράδοσης ή συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού
     (Υ/Σ), μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.
4. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).
5. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν. 25/1975, Ν. 1080/1980, Ν. 2130/1993 & Ν. 3979/2011).
6.  Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε - ΦΕΚ 832/τΒ’/09.04.2013).
7. Στην περίπτωση που η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει και ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Περιφέρεια (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/1957/ 21.12.2005).
8.  Στην περίπτωση που υπεβλήθη οικοδομική άδεια με ημερομηνία έκδοσης πριν την 31.12.1994 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα, θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1118/30.05.1990).

 * Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυπο δικαιολογητικών για την υπογραφή συμβολαίου».


Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην RECUBE  ATE τηλ. 2118003803

Ηλέκτριση Εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα ή αυθαίρετο αυτοτελές τμήμα κτίσματος που ρυθμίστηκε με τον Ν. 4014/11 ή με τον Ν.4178/13

Α. Για την υποβολή αιτήματος αρχικής σύνδεσης του κτίσματος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)
3. Έγγραφο του ΤΕΕ με τίτλο «Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 10, άρθρο 24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει)» ή έγγραφο του ΤΕΕ με τίτλο «Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 3, άρθρο 24, του ν. 4178/2013, όπως ισχύει)». Το έγγραφο του ΤΕΕ υποβάλεται στο ΔΕΔΔΗΕ μαζί με το Έντυπο υποβολής αιτήματος σύνδεσης αυθαιρέτου. Επισημαίνεται ότι εάν στο έγγραφο του ΤΕΕ αναφέρονται περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, θα πρέπει ο ένας εξ αυτών να εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους προκειμένου να συμπληρώσει και υποβάλει στις Υπηρεσίες μας το έντυπο υποβολής αιτήματος σύνδεσης αυθαιρέτου.
4. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

Β. Για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης του κτίσματος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή της παροχής απαιτείται :

1. Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *
2. Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

Γ. Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).
2. Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε – ΦΕΚ 832/τΒ’/ 09.04.2013).
3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).
4.  Στην περίπτωση που η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει και ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Περιφέρεια (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/1957/ 21.12.2005).

* Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυπο δικαιολογητικών για την υπογραφήσυμβολαίου».

Σημειώνουμε ότι για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν εμπίπτουν σ’ αυτήν την κατηγορία (εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετα αυτοτελή τμήματα κτίσματος), τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα ίδια που προσκομίζουν για άλλες περιπτώσεις κτισμάτων π.χ. Μονοκατοικία - Πολυκατοικία.


Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην RECUBE  ATE τηλ. 2118003803

Αρχική Σύνδεση -Ηλέκτριση Μονοκατοικίας

Α.  Για την υποβολή αιτήματος αρχικής σύνδεσης μιας μονοκατοικίας με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)


3.  Αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου (ν. 4030/2011, ν. 1512/1985, κ.λπ.). Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου αυτής επικυρωμένο ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία μας εφόσον προσκομιστεί το πρωτότυπο.

4.  Όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης :

α)  Υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για Υποσταθμό (Υ/Σ) που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 12 ν. 4483/1965). Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.
β) Δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής με την οποία δηλώνεται ότι «ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3».
5. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

Β. Για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης της μονοκατοικίας με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή της παροχής απαιτείται :

1. Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *
2. Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.
3.  Η υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παράδοσης ή συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού
     (Υ/Σ), μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

Γ. Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Στην περίπτωση που κατά το στάδιο Α’ προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή αντίγραφου αυτής κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
2. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ, εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε στο στάδιο Β’.
3.  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).
4. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).
5.  Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε - ΦΕΚ 832/τΒ’/ 09.04.2013).
6.  Στην περίπτωση που η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει και ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Περιφέρεια (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/1957/ 21.12.2005).
7.  Στην περίπτωση που υπεβλήθη οικοδομική άδεια με ημερομηνία έκδοσης πριν την 31.12.1994 απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα, θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1118/30.05.1990).


* Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυπο δικαιολογητικών για την υπογραφήσυμβολαίου».

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην RECUBE  ATE τηλ. 2118003803

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατά HD 384

Η RECUBE ATE, στον τομέα των ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011).
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.
 • Eκπαίδευση πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου HD 384, στις μεθοδολογίες και τα όργανα ελέγχου.
 • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους θερμογράφους.
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση.
 • Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Πραγματογνωμοσύνες


 Η σχετική  Ελληνική Νομοθεσία όπως διαμορφώθηκε και είναι ενεργή τώρα  είναι η ακόλουθη:

 Από το Μάρτιο του 2006 ξεκίνησε η αποκλειστική εφαρμογή του νέου κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (HD 384), βάσει της Υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος της εφαρμογής του νέου κανονισμού είναι η διασφάλιση του πολίτη από τη χρήση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με πρότυπα τα οποία ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο νέος κανονισμός καλύπτει την απαραίτητη πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση αστοχίας υλικού και συσκευών με τις αποδεκτές από αυτόν λύσεις (γειώσεις, ηλεκτρονόμοι διαφυγής κλπ).

Ο ίδιος ο κανονισμός, σε συνδυασμό με την ΥΑ Φ.7.5/1816/88, ρυθμίζει επίσης θέματα προστασίας από υπερτάσεις, γειώσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και του τρόπου και χρόνου ελέγχου και επανελέγχου τους. Ο παραπάνω κανονισμός αφορά σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατοικιών και επαγγελματικών χωρών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Φ.7.5/1816/88 - ΦΕΚ 470B/5.3.2004 άρθρο 5) είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση αρχικών ελέγχων και επανελέγχων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την 1η Μαρτίου 2006.

Το άρθρο 5 αναφέρει:

Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου.
 • Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. 
 • Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια,
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια,
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια,
 • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο,
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς),
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων,
 • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 • Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχουν ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Το πρότυπο που είναι σε ισχύ είναι το ΕΛΟΤ HD 384.

 Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της RECUBE ATE αφορούν:

 • Οικίες – Πολυκατοικίες – Κοινόχρηστοι χώροι-Εργοστάσια
 • Υποσταθμούς Μέσης και Υψηλής Τάσης
 • Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Δίκτυα Χαμηλής Τάσης
 • Εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η καθοδική προστασία


 Η Εμπειρία μας

Οι επιθεωρητές της RECUBE ATE έχουν επιθεωρήσει μεγάλο πλήθος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Σαουδική Αραβία, Κατάρ,  Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία κ.α.) και έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία ώστε να διασφαλίζουν το ποιοτικότερο αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ελέγχου.


ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ RECUBE -2118003803  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Επιτέλους, ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις!


Ενώ έχει ήδη τεθεί σε πλήρη ισχύ ο νέος κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, γνωστός ως ΕΛΟΤ HD 384, και παύει να ισχύει ο παλιός κανονισμός του ’55 ΚΕΗΕ παρακολουθούμε μια πλήρη χαλάρωση των ελέγχων .  Οι τιμές έχουν πιάσει πάτο έχουν βγει διάφοροι επιτήδειοι ‘’η ηλεκτρολόγοι ‘’ που εκδίδουν πιστοποιητικά ΔΕΗ χωρίς έλεγχους καμία φορά και χωρίς όργανα. Όλα αυτά βέβαια σε βάρος του καταναλωτή ο οποίος της περισσότερες φορές το βλέπει τον έλεγχο σαν μια ακόμα γραφειοκρατική  επιβάρυνση.  
Όλα αυτά προέρχονται από την κακή ενημέρωση του καταναλωτή, κακή ενημέρωση των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών και έχουν σαν αποτέλεσμα  να ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τον υψηλότερο δείκτη ηλεκτρικών ατυχημάτων που προκαλούν μερικές χιλιάδες θανάτους και άλλες τόσες πυρκαγιές  κάθε χρόνο.
Πιστεύω ότι όλοι οι ευσυνείδητοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες έχουμε δει  σπίτια, διαμερίσματα, γραφεία που δεν έχουν γείωση ή  διαφορική προστασία ή λάθος πρίζες και καλώδια κ.τ.λ. Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει την φάτσα του  έξυπνου πελάτη που όταν του λες τι πρέπει να κάνει, πιστεύει ότι πας να τον κλέψεις ή  στην καλύτερη περίπτωση να του πουλήσεις κάτι καινούργιο αφού ο’’ έντιμος’’ ηλεκτρολόγος τους το κάνει με 40, 30 ευρώ χωρίς να τους επισκεφτεί.
Αυτό συμβαίνει γιατί η ενημέρωση είναι ανύπαρκτη, γιατί η ασφαλιστική ασφαλίζει το ακίνητο  χωρίς νέα ΥΔΕ  ή έλεγχο της υπάρχουσας ΥΔΕ και γιατί η ΔΕΗ δεν έχει βάση δεδομένων για την υποβολή και έλεγχο των ΥΔΕ και φυσικά γιατί ο απατεωνίσκος ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί.  Από τα παραπάνω εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η άγνοια του καταναλωτή. 

Οι σύλλογοι των ηλεκτρολόγων  και τα διάφορα επιμελητήρια δεν έχουν ενημερώσει τους μελλοντικούς καταναλωτές  δηλαδή τα παιδιά στα σχολεία, γυμνάσια λύκεια.

Το πολυτεχνείο είναι πάντα απών , φυσικά για το υπουργείο την ΔΕΗ και τους άλλους πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας  δεν το συζητάμε μια που δεν είδαμε ούτε ένα τηλεοπτικό σποτάκι ή μια μικρή καμπανιά να χρηματοδοτείτε από μέρους τους.

Την λύση λοιπόν πρέπει να την δώσουμε εμείς οι υπόλοιποι έτσι εάν είσαι καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προσέξεις τα παρακάτω:

 • Για οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία στο σπίτι, στο κατάστημα, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στη βιοτεχνία, ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, να συνεργάζεσαι από πιστοποιημένες εταιρείες που επιβλέπονται από Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
 •  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε πρόσωπα που δηλώνουν εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, χωρίς να μας επιδείξουν τα παραπάνω έγγραφα.
Η συνεργασία σου με εξειδικευμένες εταιρείες που επιβλέπονται από Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό σου παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 1. Καλή λειτουργία της εγκατάστασης   
 2. Ασφάλεια στην οικογένειά σου
 3. Ασφάλεια στην περιουσία σου
 1.  Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για κάθε  ηλεκτρική συσκευή σας.​
 2.  Μην κάνετε χρήση ελαττωματικών συσκευών ή με φθαρμένα καλώδια.
 3. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια, ή με γυμνά πόδια πάνω σε υγρή επιφάνεια.
 4. Μην κάνετε χρήση ζεστού νερού με αναμμένο θερμοσίφωνο.
 5. Αν διαπιστώσετε ότι μεταλλικά μέρη συσκευών ή της υδραυλικής  εγκατάστασης ''τσιμπάνε'' από ηλεκτρικό ρεύμα καλέστε αμέσως αδειούχο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την εγκατάσταση σας.
 6. Μην επεμβαίνετε ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο στον ηλεκτρικό πίνακα.
 7. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τις ηλεκτρικές συσκευές  καθώς και από πρίζες τοποθετώντας ασφάλιστρα.
 8. Καλέστε αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη γείωση του σπιτιού σας μετά από οποιαδήποτε υδραυλική επισκευή αν έχετε γείωση στις παλαιές εγκαταστάσεις.
 9. Επιβάλλεται σε κάθε εγκατάσταση να τοποθετηθεί ρελέ προστασίας. (ρελέ προστασίας).
 10. Μην χρησιμοποιείτε φις τύπου σούκο σε τριπολικές πρίζες
 11. Αποφεύγετε από μία πρίζα να χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, χωρίς να έχετε πρώτα συμβουλευτεί ηλεκτρολόγο.


Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Φωτισμός γραφείων με LED - Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας

Ο κατάλληλος φωτισμός στα γραφεία μίας επιχείρησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία της, καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων αλλά γενικότερα στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της.
Η καλύτερη δυνατή οπτική επίδοση & άνεση στον εργασιακό χώρο επομένως αποτελεί ένα σπουδαίας βαρύτητας πλεονέκτημα για την επιχείρηση.
Ωστόσο, κάθε εργασιακός χώρος (υποδοχή, γραφεία εργαζομένων, γραφεία διοίκησης, αίθουσες συσκέψεων & κ.α.) διαθέτει εξειδικευμένες ανάγκες φωτισμού και key points που χρειάζεται να μελετηθούν ώστε να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η επένδυση σε φωτισμό γραφείου γίνεται περισσότερο επωφελής όταν συνδυάζεται με εξοικονόμηση ενέργειας: η τεχνολογία LED αποτελεί μία εξαιρετική λύση, καθώς επιτυγχάνει έως και 90% μείωση στην κατανάλωση ρεύματος, προσφέροντας παράλληλα νέες δυνατότητες στη δημιουργία οπτικής ατμόσφαιρας.
Ακολουθούν μερικά βασικά σενάρια φωτισμού για τυπικά γραφεία επιχειρήσεων:
Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας σε γραφεία επιχείρησης που χρησιμοποιεί φωτισμό LED 

Παραδοχές: οι υπολογισμοί γίνονται υποθέτοντας λειτουργία για 5 ημέρες /εβδομάδα, 50 εβδομάδες /έτος και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 0.17€/Kwh
Ρεσεψιόν
Παράδειγμα για ρεσεψιόν που χρησιμοποιείται 10 ώρες/ημέρα
Τυπικός Φωτισμός
Φωτισμός LED
Τοποθετημένες πηγές φωτισμού
25x30W MR16
25x5W LED MR16
Συνολική κατανάλωση
750 Watt
125 Watt
Ετήσιο κόστος
319 €
53 €
Διάρκεια ζωής του προϊόντος
2.000 hrs
35.000 hrs
Εξοικονόμηση ενέργειας
0,00%
83,33%
Εξοικονόμηση σε 5 χρόνια
0 €
1.328 €
50 γραφεία
Παράδειγμα για 50 γραφεία που χρησιμοποιούνται 10 ώρες/ημέρα
Τυπικός Φωτισμός
Φωτισμός LED
Τοποθετημένες πηγές φωτισμού (ανά δωμάτιο)
100x18W Φθορίου 60cm
25x40W LED Panel
Συνολική κατανάλωση
1.800 Watt
1.000 Watt
Ετήσιο κόστος
765 €
425 €
Διάρκεια ζωής του προϊόντος
2.000 hrs
35.000 hrs
Εξοικονόμηση ενέργειας
0,00%
44,44%
Εξοικονόμηση σε 5 χρόνια
0 €
1.700 €
3 διάδρομοι
Παράδειγμα για 3 διαδρόμους που χρησιμοποιούνται 10 ώρες/ημέρα
Τυπικός Φωτισμός
Φωτισμός LED
Τοποθετημένες πηγές φωτισμού (ανά διάδρομο)
20x30W Αλογόνου MR16
20x5W LED MR16
Συνολική κατανάλωση
1.800 Watt
300 Watt
Ετήσιο κόστος
765 €
128 €
Διάρκεια ζωής του προϊόντος
2.000 hrs
35.000 hrs
Εξοικονόμηση ενέργειας
0,00%
83,33%
Εξοικονόμηση σε 5 χρόνια
0 €
3.188 €
Αίθουσα συνεδριάσεων
Παράδειγμα για αίθουσα συνεδριάσεων που χρησιμοποιείται 8 ώρες/ημέρα
Τυπικός Φωτισμός
Φωτισμός LED
Τοποθετημένες πηγές φωτισμού
18x36W Φθορίου 120cm 20x30W Αλογόνου MR16
18x18W LED Tybe 120cm 20x5W LED MR16
Συνολική κατανάλωση
1.248 Watt
424 Watt
Ετήσιο κόστος
424 €
144 €
Διάρκεια ζωής του προϊόντος
2.000 hrs
35.000 hrs
Εξοικονόμηση ενέργειας
0,00%
66,03%
Εξοικονόμηση σε 5 χρόνια
0 €
1.401 €